سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد احمدی نژاد – لیسانس علوم اجتماعی
بهنام جلالی – لیسانس علوم اجتماعی
فخرالسادات هاشمی نسب – فوق لیسانس جامعه شناسی

چکیده:

این پژوهش به بررسی و شناخت علل عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی دربین شهروندان ۱۸ سال به بالای شهر زاهدان که دارای گواهینامه رانندگی می باشند، پرداخته است، همچنین درصدد است، براساس نظریه آنومی دورکیم به برسی رابطه بین عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ومتغیر هایی چون (آموزش ،فرایند اجتماعی شدن ،فردگرایی و مدیریت صحیح) بپردازد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه حضوری با رانندگان جمع آوری و با استفاده از نرم افزارspss بوسیله آزمون های تی تست، آنوا، پیرسن تحلیل شده اند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که، تمامی متغیر های مستقل تحقیق با عدم رعایت قوانین رابطه معنی داری دارند و از بین متغیر های پیشینه ای سن ،تحصیلات با رعایت قوانین و مقررات رابطه داشته اند.