سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف پریش – استاد یار، دکترای عمران- مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان (وزارت نی
اسماعیل مرادی – دانشجوی مهندسی عمران، مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان (وزارت نیرو

چکیده:

هنگامی که سدی بر روی رودخانه ای احداث می گردد، به علت جمع شدن آب در پشت آن مخزنی تشکیل می شود وسرعت رودخانه ورودی در نتیجه افزایش سطح مقطع جریان به طور ناگهانی کاهش می یابد. این امر باعث افت ظرفیت حمل رسوب رودخانه ورودی به مخزن و در نتیجه ته نشینی بار رسو بی آن در دریاچه پشت سد میگردد. با تغییر رژیم رودخانه، منطقه پشت سد علاوه بر ذخیره آب به مخزنی جهت انباشت رسوب تبدیل می شود. این مسئله به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک که فاقد پوشش گیاهی مناسب بوده و آبهای سطحی با فرسایش خاک، رودخانه های گل آلودی را تشکیل م یدهند بیشتر مطرح است . سرعت رسوبگیری بسیاری از مخازن سدهای کشور ما به طرز نگران کنندهای بیشتر از روند پیش بینی شده می باشد. در این مقاله ضمن مرور مختصری بر روشهای مختلف ، از رسوب سنجی مخزن به عنوان روش مناسبی جهت پی بردن به وضعیت رسوبدهی حوزه یاد میشود