سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود اولی پور – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
لنا عصاره مستقیم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی، دانشگاه شهید چمر
ندا معیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی، دانشگاه شهید چمر

چکیده:

در پروژ ههای عمرانی استان خوزستان یکی از معضلات همیشگی مساله فرسایش و شسته شدن خا کهاس ت. ای ن مساله درپروژ ههای آبی- خاکی ب هویژه در کانالهای آبیاری استان بسیار دیده شده است. به منظور بررسی مکانیز مهای عامل فرسایش ونقش عامل واگرایی در تخریب خاکریزهای پروژ ههای آبیاری و زهکشی هفت منطقه از استان خوزستان که فرسایش در آ نها دیده شده نمون هبرداری انجام شد. در این پروژهها آثار فرسایش در اثر آ بشستگی به صورت کانالهای تنگ و عمیق، خلل وفرج، حفرههای بزرگ با دیوارههای عمودی، جویبارها و آب شستگی کوزهای شکل، به فراوانی دیده م یشود لذا احتمال نقشپدید ه واگرایی خاک در فرسایش خاکریزها وجود دارد. با انجام آزمایشات واگرایی( کرامب، پی نهول و هیدرومتری دوب ل) در بسیاری از نمون هها ب هرغم بالا بودن سدیم، واگرایی دیده نشد و در بقیه نمون هها فرسایش به شکل فیزیکی و شسته شدن ذرات درشت تر فاقد چسبندگی SM است.که در آستانه خاصی از سرعت جریان رخ م یدهد بنابراین سرعت جریان آبفرسایش این خاکریزها نقش مهمی دارد.