سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینب ابودردا – عضو هیئت علای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، دانشجوی دکتری مدیریت دا

چکیده:

هدف کلی از انجام این تحقیق توصیف علل حمایت نکردن اسپانسرها از ورزش حرفه ای بانوان شهر اصفهان بوده است. اهداف ویژه، توصیف تاثیر اسپانسرشیپ شرکتهای اسپانسر ورزش حرفه ای بانوان در فروش کالاهایآنها، تغییر نگرش مردم نسبت به شرکت، رقابت با سایر شرکتها و توصیف تسهیلات دولتی در جذب حمایت شرکتهای اسپانسر بود. این تحقیق مطالعه ای توصیفی تحلیلی است که به شکل میدانی انجام شده است . به اینمنظور پرسشنامه ای شامل ۱۱ سوال توسط محقق تنظیم شد و پس از هنجاریابی در اختیار مدیران ۰۵ شرکت که به عنوان نمونه آماری انتخاب شده بودند، قرار گرفت. روایی این پرسشنامه ۰/۹۱بود . اطلاعات به دست آمده با کمک برنامه رایانه ای SPSS و روشهای آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتابج تحقیق نشان داد که شرکتها در حمایت از ورزش حرفه ای بانوان به اهداف خود نرسیده است. به نظر می رسد که دلیل حمایت نکردن اسپانسرها از ورزش بانوان هم به این علت باشد که شرکتها به اهداف خود نمی رسند که علت آن هم به تماشاگران کم، پوشش رسانه ای محدود، عدم پخش مسابقات از تلویزیون و. . . مربوط می شود.