سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود حکمت – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمدرضا عمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

گویاترین صحنه نمایش واقعی نیازب ه نیروهایانسانی ماهر و متخصص درزمینه های اصلی و جانبی مربوط به تولید و تبدیل محصولات و فراورده های کشاورزی شرایط عرضه و تقاضای نیروی انسانی دربازار کار کشاورزیدرمناطق روستایی و قطبهای تولیدی درسراسر کشور است شرایط این عرضه و تقاضا دروضعیت موجود حاکی از بیکاری بیش از حد بروندادهای نظام آموزش کشاورزی درسطوح مختلف است که یکی از دلایل آن را م یتوان ناشی از عدم تطابق توانمندی های دانش آموختگان با نیازهای مهارتی و تخصصی مورد نیاز درواحدهای تولیدی و تبدیلی در بخش کشاورزی فرض کرد توسعه کمی و نامتوازن آموزش عالی درکشور از یک سو و فقدان ظرفیت های مناسب برای جذب دانش آموختگان دانشگاهی از سوی دیگر باعث شده تا فرصت های تشکیل سرمایه های انسانی ارتقای بهره وری افزایش رشد اقتصادی به تهدیدهای بحران زا و چالش برانگیز درابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از بیکاری دانش آموختگان بخش کشاورزی تبدیل شوند.