سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی غفاری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
جمال محمدی – کارشاس ارشد حسابداری

چکیده:

هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی موانع اجرای حسابرسی زیست محیطی توسط دیوان محاسبات کشور دردستگاه های دولتی ازدیدگاه مدیران و حسابرسان است برای این کار با رجوع به منابع علمی مربوط پرسشنامه ای طراحی شده و با استفاده ازه این پرسشنامه داده های مربوط به موانع اجرای حسابرسی محیط زیست از نظر حسابرسان و مدیران حسابرسی دیوان محاسبات کشور جمع آوری گردید تجزیه و تحلیل آماری داده ها براساس آزمون دو جمله ای و فریدمن نشان میدهد که فقدان چارچوب مناسب برای گزارش گری مالی و غیرمالی دستگاه های دولتی عدم شناخت کافی مدیران دستگاه های دولتی از نقش و اهمیت حسابرسی محیط زیست نداشتن دانش و تجربه کافی حسابرسان دیوان درباره حسابرسی محیط زیست نبود معیارهای مناسب برای حسابرسی محیط زیست عدم کفایت اختیار قانونی دیوان محاسبات برای اجرای حسابرسی محیط زیست و برخوردار نبودن حسابرسی محیط زیست از جایگاه سازمانی مناسب دردیوان محاسبات کشور از موانع اصلی اجرای حسابرسی محیط زیست و گسترش آن است.