سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن کاظم پورلیاسی – پژوهشگاه نیرو
بهزاد برومند – شرکت مدیریت تولیدبرق نکاء ایران
علیرضا حق شناس – شرکت مدیریت تولیدبرق نکاء ایران

چکیده:

دراین پژوهش علل شکست یک پره فن نیروگاهی ساخته شده ازآلیاژآلومینیوم AA2914 موردبررسی قرارگرفته است. مشاهدات ظاهری مطالعات ریزساختاری ،بررسی سطح شکست ،وتست سختی سنجی نشان داد.که وجودیون Cl دراتمسفرنیروگاه سبب ایجادحفرات خوردگی درسطح پره ها گشته است. همچنین حفرات سایشی دراثربرخوردذرات حمل شده باهوابه داخل فن ایجادشده اند.این حفرات محل تمرکزتنش بوده وازمحل آنها ترک های خستگی دراثرتنش های دینامیکی واردبه پره جوانه زده وگسترش یافته ودرنهایت منجربه شکست قطعه شده است.