سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین رحمتی زاده – کرج ،مرکز آموزش عالی دکتر جوانشیر،ایران

چکیده:

هرساله اراضی زیادی به دلایل مختلف به اراضی شور می پیوندند و بدین شکل است که از چرخه تولید و بهره برداری خارج می گردد. لذا گام نخست برای مقابله با این معضل در منطقه شناسائی عوامل اصلی و پایه ای می باشد که براساس آنها باید راه حلی ارائه نمود. در این تحقیق سعی شده تا در منطقه حوض سلطان قم با حفر پروفیل هاو نمونه گیری آب بر روی ترانسکتی از خط کنیک تا حد پلایا به شناسایی روند خاک و کانیهای آن پر داخته شود. اکنون زمان آن فرا رسیده که با شناخت عوامل پایه ای در بیابان ها راه حلی جامع که از جهات مختلف به منظر بیابان می نگرد ارائه داد.