سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعوده باباخانیان – کارشناس ارشد مدد کاری اجتماعی
زهرا علم مهرجردی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
صدف منصوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن
کیانوش هاشمیان – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

چکیده:

طرح مساله اعتیاد زنان به هروئین فشرده کراک همکنون به عنوان یک بحث جدی درعرصه اعتیاد به مواد در کشور مطرح است لیکن تاکنون مطالعات ناچیزی در رابطه با روند رو به رشد مصرف هروئین فشرده کراک در بین زنان و دختراان ایرانی صورت پذیرفته است از این رو این پژوهش با هدف بررسی علل مصرف هروئین فشرده کراک در بین زنان درمانجو طراحی و انجام شده است روش بررسی حاضر از نوع پژوهشهای مقطعی با رویکرد کمی کیفی چند مرکزی است دراین بررسی با استفاده از روش نمونه گیری در د سترس و با مراجعه حضوری به ۲۸ مرکز درمان اعتیاد درکرج تعداد ۳۴۶ زن معتاد مصرف کننده هروئین فشرده کراک با میانگین سنی ۳۵٫۸ سال برطبقه معیارهای تشخیصی و طبقه بندی اختلالات روان پزشکی امریکا برای وابستگی به هروئیت فشرده کراک انتخاب و با آنها مصاحبه حضوری نیمه ساختار یافته از پیش طراحی شده در رابطه با علل درگیر در مصرف هروئین فشرده کراک انتخاب و با آ«ها مصاحبه حضوری نیمه ساختار یافته از پیش طراحی شده در رابطه با علل درگیر در مصرف هروئین فشرده کراک مطابق با استانداردهای تحقیق کیفی کمی صورت پذیرفت