سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
مصطفی قنواتی – شرکت پتروشیمی امیرکبیر سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
فرزین اوشال –
فرشاد آقا –

چکیده:

براساس تعریف حادثه رویداد پیش بینی نشده و ناخوشایندی است کهفعالیت های کاری را دچار وقفه کردهو ممکن است با جراحت یا خسارت مالی نیز همراه باشد برخی از حوادث موجب بروز خسارات و آسیب های انسانی اجتماعی و صنعتی جدی میشوند که این امر از طریق کاهش راندمان کاری تاثیر معنی داری بربهره وری و تولید خواهد داشت و نکته مهمتر اثرات سو اجتماعی و به تبع آن اثرات روانی حاصله برروی نیروی کار میب اشد لذا با روش کوخ یخ که رویکردی سیستمی و جامع درحل مسئله می باشد و درچهار مرحله مشاهده دقیق وقایع بررسی روند و سوابق مورد بررسی درگذشته و حال ساختارهای سیستمی بوجود آورنده الگوهایرفتاری سیستم چرخه های علت و معلولی ومدلهای ذهنی مرتبط با افراد به حل مسئله بررسی دلایل بروز حوادث جزئی در صنایع صنعت پتروشیمی می پردازیم.