سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید نجفلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سیدمسعود ابراهیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است تا با شناسایی علی رد دفاتر و صورتهای مالی شرکتها در حوزه های مالیاتی که باعث تحمیل هزینه های زیادی از طریق تشخیص غیر واقعی (علی الراس) مالیات به شرکتها می گردد جلوگیری شود. و در این راستا بعد از بررسی های اولیه دو فرضیه مطرح شده که تأثیر عدم آگاهی مدیران شرکتها و ممیزین مالیاتی را نسبت به قوانین و مقررات مالیاتی (بالاخص بند ۱ و تبصره ۲ ماده ۹۵ و ماده ۹۷) به عنوان علل رد دفاتر مورد کنکاش قرار داده و در این بررسی دو نوع پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته که پرسشنامه اول توسط مسئولین شرکته و پرسشنامه دوم توسط ممیزین مالیاتی تکمیل گردید و در پرسشنامه های مذکور سعی شد تا با طرح سوالاتی توصیفی ضمن بررسی و شفاف نمودن هر چه بهتر جامعه مورد تحقیق بتوان در پایان سوالات توصیفی با طرح سوالات اصلی نسبت به آزمون فرض اقدام نمود و در پایان پرسشنامه ها با طرح چند پرسش نظر هر دو گروه را در مورد ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم (استفاده از خدمات حسابداران و حسابرسان مستقل) به جهت ارائه راهکار جویا شدیم که نتایج حاصله به عنوان پیشنهاد و راهکار ارائه گردیده است. نتایج کلی تحقیق نشان دهنده آن است که علل اصلی رد دفاتر مالیاتی شرکتها به علت کم تجربگی و عدم آگاهی ممیزین نبوده بلکه بیشترین نقش را مسئولین شرکتها در زمینه عدم آگاهی نسبت به قوانین و مقررات مالیاتی که وظایف آنان را تبیین می نماید دارا می باشند.