سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سودابه خلیلی – پژوهشگاه نیرو
داور رضاخانی –

چکیده:

خوردگی در لولههای کندانسور نیروگاه بخاری، از جمله مشکلات عمده آن نیروگاه می باشد. تشخیص به موقع و اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از ادامه روند خوردگی موجب پیشگیری از هزینه های هنگفت تعمیرات اساسی می گردد. در این مقاله علل خوردگی لولههای کندانسور یک واحد نیروگاهی که از جنس آلیاژ پایه مس میباشد، مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت جلوگیری از آسیب جدی آنها ارائه گردیده است. در اینراستا بررسیهای ظاهری، بررسی با میکروسکوپ نوری و الکترونی از ریزساختار و سطوح داخلی و خارجی لولهها صورت گرفته است. همچنبن ترکیب رسوبات داخل و خارج لوله ها با استفاده از روشهایXRF و XRD ،EDS تعیین گردیده است. سپس نوع خوردگی در سطوح داخلی و خارجی لوله تعیین شده و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از پیشرفت خوردگی ارائه شده است. در ادامه روند انتخاب محلول اسید شوئی مناسب به همراه شرایط اسید شوئی آورده شده است.