سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سمیه اهالی آباده – کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (جامعه شناسی) مدرس حوزه و دانشگاه
مرضیه رستمی – کارشناسی ارشد مردم شناسی دبیر آموزش و پرورش

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی علل اقدام به خودکشی در شهرستان آباده انجام شده است. پس از مروری بر ادبیات و مفاهیم مورد نیاز، فرضیه ها بر مبنای نظریه آنومی دورکیم طراحی شده است. آزمودنی های پژوهش شامل ۲۵ نفر از افراد اقدام کننده به خودکشی طی شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ بوده اند که به روش سرشماری پرسشنامه محقق ساخته بین آنها توزیع شده است. علت های خودکشی در جامعه مورد مطالعه، درگیری با اعضای خانواده، مشکل با جنس مخالف و افسردگی بوده است. و این افراد بیشتر از طریق مصرف قرص اقدام به خودکشی نموده اند. در این تحقیق، به چند مورد از تحقیقات انجام شده اشا نتایج نشان داده است که هرچه تحصیلات بیشتر باشد، احتمال اقدام به خودکشی کمتر است. و بین افراد اقدام کننده به خودکشی از نظر وضعیت تأهل تفاوت معناداری مشاهده شده است. ضمناً فرضیه ها از طریق آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس مورد سنجش قرار گرفتند.