سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوبخت بختیاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
جمال احمدالی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

تخریب پوششهای بتنی کانالهای آبیاری که معمولاً به صورت ترک، بالاآمدگی، و ایجاد درز و شکاف بروز مینماید، هرساله باعث هدر رفتن مقادیر زیادی از منابع آبی کشور به صورت نشت و خسارات مالی میگردد. در این تحقیق علل ترک خوردگی پوشش بتنی کانال اصلی آبیاری منطقه مرکزیC.P.C شبکه آبیاری و زهکشی دشت میاندوآب به صورت موردی مطالعه گردید. نتایج نشان داد در خصوص تاثیر عوامل ظهور ترکها با درجه تاثیر شدید، در رابطه با عوامل مکانیک خاک، مصالح خاکریزی و خاکبرداری و زیرسازی پوشش بتنی، در رابطه با عوامل تکنولوژی بتن، نسبتهای اختلاط بتن و نحوه ریختن و اجرای آن و در رابطه با عوامل متفرقه، اجرای زهکشهای انگشتی خاص کانال C.P.C بیشترین تاثیر را داشتند. که برای اجرای موارد فوق به طور صحیح، غیر از تهیه خاک مناسب برای خاکریزی و مهیا نمودن بستر مناسب در خاکبرداری، بقیه عاملها، عاملهای انسانی است. یعنی با نظارت دقیق و نیروی کارآمد قابل اجرا هستند. در صورت عدم دسترسی به مصالح خاکی خوب از روشهای متفاوتی میتوان استفاده کرد که یک تصمیم سریع، فنی و اقتصادی به ترتیب اولویت استفاده از روشهای زیر میباشد: استفاده از مصالح فیلتر در کل مقطع، استفاده از بتن مگر در کل مقطع و ترکیبی از دو حالت فوق