سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

شکراله حاجیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی-علوم و تحقیقات اهواز
علی کیانی راد – عضو‌هیأت‌علمی‌موسسه‌پژوهش‌های‌برنامه‌ریزی‌واقتصادکشاورز
مهدی کاظم نژاد – معاون پژوهشی وعضو هیأت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصادی

چکیده:

مطالعات انجام شده نشان می دهد که تاخیر در پروژه ها ی عمرانی به دلیل پیچیدگی های خاص آنها امری غیر قابل انکاراست اغلب پروژه های بزرگ ساخت در دنیا حدودا با۵۰درصد افزایش زمان مواجه می شوند.به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه،باطولانی شدن اجرای پروژه موجب افزایش هزینه هامی گردد.تاخیردراجرای پروژه‌هاازیکسوافزایش هزینه‌ها، کاهش اثربخشی،پایین آمدن کیفیت کار وازسوی دیگرصرف بودجه،پرداخت تعدیل‌ها،مابه التفاوت‌هارابه دنبال خواهدداشت. مضافاً نارضایتی کشاورزان ، عدم استفاده به موقع ازدرآمدهای پروژه،عدم بازگشت به موقع سرمایه در نتیجه غیر اقتصادی شدن پروژه ازجمله دیگرپیامدهای تأخیر در اجرا می‌باشد. تحقیق حاضردرزمره تحقیقات کاربردی قرار دارد.ودارای۶متغییر مستقل ویک متغیروابسته یعنیمیزان تأخیردر پیشرفت فیزیکی پروژه های حوضه کرخهمی باشد.درتحقیق حاضرباحذف اثرهم خطی،چهارده عامل موثربرتاخیرپروژه ها به شش عامل کاهش یافت. مهمترین عامل مؤثر درمیزان تأخیر پروژه های حوضه کرخه مشکلات مالی(کمبود اعتبار و نقدینگی و اختلاف نظر مالی)عوامل دیگرنظیر معارضین، ضعف و عدم برنامه ریزی پیمانکار، ضعف کارفرما و ضعف و عدم برنامه ریزی مشاور در جایگاههای بعدی قراردارند که تماما در ارتباط مستقیم و مثبت با میزان تأخیر در اجرای پروژه ها هستند. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق مجموعه پروژه‌های حوضه کرخه می‌باشد که اجرا و بهره‌برداری از آنها توسط سازمان آب و برق خوزستان در سالهای ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۸صورت گرفته که هر پروژه به عنوان یک واحد نمونه‌گیری در نظر گرفته شده است بدین منظورچک لیستهای طراحی شدوبه به کمک یک نمونه‌گیری مقدماتی از تعدادی از پروژه‌ها روایی چک لیست‌ها مورد آزمون قرارگرفت.داده های این تحقیق حالت سرشماری دارد یعنی همه جامعه رابرای نمونه گیری انتخاب نموده ایم الگوی تأخیرات درشمال و جنوب کرخه ودر نهایت کل حوضه کرخه را موردبررسی قرار گرفت وباکمک نمودارهای مناسب وبررسی‌های تکمیلی وضعیت توصیفی داده‌هابیان وسپس به کمک روش‌های آماری مناسب ازجمله رگرسیون چندگانه وآزمون فرض‌های آماری به بررسی تحلیلی واستخراج نتایج مناسب از داده‌ها پرداخته ایم، در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل و استنباط نتایج مناسب از داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شده. هزینه مازاد ناشی از تأخیر در اجرا ی طرح کرخه که بیانگر عدم توجیه اقتصادی طرح مذکوراست.درانتها پیشنهادات متعددی درراستای کاهش این عوامل از جمله تنوع بخشی منابع مالی، ترویج، آموزش، آگاه‌سازی و تبلیغات جهت بالا بردن دانش معارضین در خصوص منافع حاصل ازاجرای طرح‌ها وجلب مساعدت آن ها،بکارگیری روش‌های نوین جهت تصمیم گیری در انتخاب پیمانکار، … ارائه گردیده است