سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد حسن مقدی جعفری – دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
اسحق ارجمند سیاهپوش – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
معصومه محمدی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد جامهعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی علل بزهکاری در میان جوانان مناطق حاشیه نشین شهر اندیمشک در ۱۰ سال اخیر است. روش تحقیق پیمایشی بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ۲۰۰ نفر تعیین گردید. با روش تمونه گیری تصادفی ساده نمونه ها انتخاب و اطلاعات لازم با تکنین پرسشنامه جمع آوری گردید. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر فرضیات مختلف از طریق نرم افزار Spss مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که هبستگی و رابطه بین میزان بزهکاری با متغیرهای تعهدات مذهبی ، فرصت فرهنگی و امکانات رفاهی منفی و معکوس است. بین میزان بزهکاری و متغیرهای احساس تعلق اجتماعی به گروههای منحرف و نابسامانی خانوادگی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. تحلیل رکرسیون نشانگر آن است که متغیرهای مستقل ۲۶/۸ درصد از تغییرات بزهکاری را تعیین نموده و متغیرهای فرصت فرهنگی و میزان امکانات رفاهی نقش بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در تبیین متغیر میزان بزهکاری جوانان شهر اندیمشک دارد.