سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدجمال الدین آل محمد – سازمان آب و برق خوزستان
فرامرز شادفر – سازمان آب و برق خوزستان
محمدعلی صدرالسادات – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

سوئینگ های وارده همه ساله خسارات عمده ای به تاسیسات وزارت نیرو و ارگانهای وابسته و نیز دیگر صنایع وارد می آورند که آمار شوک های وارده به شبکه در سال های اخیر موید این ادعاست. شرکت ها به کل سیستم برق کشور شامل تولید، انتقال و توزیع خسارت وارد می آوردند که بسته به حمل، پیک و مدت زمان بروز آن خسارات وارده به هریک از سه قسمت فوق متغیر می باشد. در این مقاله با بررسی تاثیر سوئینگها بر روی کلیه تجهیزات شبکه(تولید، انتقال، توزیع) و نیز با استفاده از آمارقعی های خودکار شبکه خوزستان در دو سال ۷۰ و ۷۱نقش فصول مختلف در بروز سوئینگ ها بررسی شده است. سپس عملکرد رله های دیستانس و چگونگی تنظیم آنها برای کاهش سوئینگ های وارده بررسی گردیده ودر انتها با تعیین علل اصلی بروز سوئینگ ها پیشنهادات علمی-کاربردی جهت می نیمم کردن آنها ارائه گردیده است.