سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول ایوبی – شرکت برق منطقه ای اصفهان
رضا پورآقابابا – شرکت برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

در طول سال های گذشته شرکت های برق حادثه ها ی متعدد برروی بوشینگ های قدرت داشته اند. این بوش ینگ ها که معمولا از نوع دراو لید می باشنددارای مشخصه بروز جرقه بین میله خارج شده ازبوش ینگ بامحفظه داخل بوش ینگ، خصوصا در مرکز بوش ینگ می باش ند. دراکثر ای ن حوادث بوشینگ ها به شدت آسیب دیده و منجر به انفجار و آتش سوزی و بعضا گسترش حادثه شده اند. هدف از ای ن مقاله بررسی حادثه بوشینگ ۲۳۰ کیلو ولت درپست شه ید محمد منتظری در بهار سال ۱۳۹۰ می باشد. ضمن بررسی این حادثه ومکانیزم ایجاد خطا و دلایل ایجاد آن در ای ن مورد و موارد مشابه پیشنهاداتی برای جلوگیری از بروز چن ین ح وادثی در این مقاله ارائه شده است.انتظار می رود تا سا یر برق های منطقه ای با اضافه کردن تجربیات و دانش خود پیرامون ای ن مشکل در تکمیل آن اقدام نمایند.