سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیر
سحر نبی زاده – انشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرج
فاخر کردونی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بی

چکیده:

رشد صنعت و فن آوری سبب بهره برداری روزافزون از منابع انرژی موجود و بویژه سوخت های فسیلی گردیده که این امر خود از جنبه های مختلف آثار و تبعات زیان باری را بر محیط زیست وارد ساخته است؛ از سویی با افزایش تقاضا جهت استفاده از سوخت های فسیلی و بدلیل محدودیت اینگونه منابع انرژی در جهان، انسان همواره در اندیشه بهره گیری از سوخت هایی با منابع نامتناهی و با حداقل آلودگی های زیست محیطی برای نیل به سوی توسعه پایدار و تعالی سطح اجتماعی زندگی خود بوده است. بر مبنای تحقیقات صورت گرفته استفاده از انرژی بیوگاز به عنوان یک ایده بسیار موثر جهت کاهش وابستگی به استفاده از سوخت های فسیلی و جایگزینی مناسب برای آن محسوب می گردد و از آنجا که کشور ایران دارای منابع گسترده ای جهت تولید انرژی بیوگاز می باشد، استفاده از انرژی بیوگاز در کشور بویژه در نقاط دورافتاده بسیار حائز اهمیت می نماید به گونه ای که تنها با بهره گیری از فضولات دامی جهت تولید انرژی الکتریسیته می توان به میزان ۳۲۷۰۵/۴۷۷۶۴ میلیون ریال صرفه جویی در مصرف برق نمود. در این مقاله سعی بر آن است تا پیامدهای استفاده از انرژی بیوگاز از جنبه های مختلف اقتصادی و زیست محیطی آن موررد ارزیابی قرار گرفته و مزایای استفاده از این نوع انرژی برای دستیابی به توسعه پایدار مورد تحلیل قرار گیرد.