سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

شهرام صمدی خادم – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
سونیا یزدان پرست – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور واحد شهر ر

چکیده:

از لحاظ جغرافیای جانوری، ایران در ناحیه پالئارتیک ۱ قرار می گیرد، ولی بدلیل مجاورت با ناحیه ارینتال ۲ از ناحیه اتیوپین )افروتروپیک( نیز دورنمی باشد، بنابراین از پراکنش فون این منطقه هم بی نصیب نیست. حضور توأم این مناطق جغرافیایی خاا باثام ما ی شاود کاه ا یا ران از نظارجغرافیای جانوری پیچیده ترین منطقه آسیای جنوب غربی باشد. بررسی ها نشان می دهد بیشترین جمعیت کلاغ سیاه در شهرستان پارس آباد گونه مهاجر بوده که با سرد شدن هوا ) آبان ماه ( ، به این شهرستانمهاجرت می نمایند و در فصل تابستان ، بیشترین جمعیت این گونه در مناطق دشتی و سردسیر استان از جمله دشات اردبیال ، مشا ین و کاو ربوفور مشاهده می شود، به همین دلیل استان به سه ناحیه شمالی، جنوبی و مرکزی تقسیم بندی گردیده، که با توجه به تجمع قابل توجه جمعیت کلاغ در فصل سرد سال در شهرستان پارس آباد، احتمال وجود طغیان جمعیت این گونه در شهرستان مذکور غیر متحمل نمی باشاد ، کاه بادلیلوجود ا رات سوء بیولوژی ی، اقتصادی و اجتماثی در منطقه مذکور ، ضرورت مطالعه شناسایی ویژگیهای رفتاری، اکولاوژی ی و سیساتماتیک ایانگونه بعنوان یک گونه بحران زا وجود دارد و به همین جهت شهرستان پارس آباد، بعنوان قسمتی از بخش شمالی استان اردبیل مورد مطالعاه قارار گرفت تا ام ان مطالعه و ارتباط فون پرندگان ، به ویژه خانواده کلاغیان قسمت های شمالی و سایر قسمت های آن در مطالعات بعدی فراهم گردد