سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رزگار پایمرد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

هدف از نگارش مقاله حاضر، تحلیلی پیرامون علل اصلی شکل گیری حاشیه نشینی در شهر مهاباد در فاصله سالهای ۵۳۳۱ تا ۵۳۳۱ می باشد. روش تحقیق در مطالعه حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد، جهت جمع آوری اطلاعاتاز بررسی های پیمایشی و همچنین مطالعات اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را حاشیه نشینان شهر مهاباد تشکیل می دهند که تعداد آنها در سال ۵۳۳۱ برابر با ۱۱۳۵۳ بوده است، شیوه نمونهگیری، نمونه گیری تصادفی بوده و تعداد نمونه های مورد پرسش ۳۳۱ مورد بوده است که برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است، همچنین برای آزمون فرضیات مطرح شده از آماره های متناسب در نرم افزار SPSSاستفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین دافعه های اقتصادی و اجتماعی –فرهنگی محل سکونت قبلی و جاذبه های اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی شهر با حاشیه نشینی است و این عوامل به عنوان محرک های اصلی در ایجاد جریان مهاجرت به شهرها به حساب می آیند ، چنانکه قسمت عمده حاشیه نشینان شهر مهاباد را مهاجرین روستایی تشکیل می دهند