سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا نهال طهماسبی – استاد و پژوهشگر دانشگاه،
منوچهر چیت سازان – دکترای هیدروژئولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

حوضهی آبریز رودخانهی میناب همچون سایر حوضههای آبریز حاشیهی خلیجفارس طی سالهای گذشته متأثر ازخشکسالی و کاهش نزولات آسمانی قرار داشته و خسارتهای زیادی را متحمل شده است. خشکسالیهای متمادی اخیر نه تنها بطور مستقیم باعث کاهش کمی منابع آب منطقه شده، بلکه بطور غیرمستقیم منجر به نقصان کیفی آب رودخانههای حوضهی مورد مطالعه شده است. در همین راستا برای شناسایی عوامل و منابع آلایندهی حوضهی موردمطالعه، از ۳۰ % رودخانههای مهم منطقه، تعداد ۱۴ رودخانه بهمراه سد استقلال میناب انتخاب و نمونهبرداری از آنها با شرایط استاندارد جهت آنالیز ۱۷ آیتم فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که از مهمترین دلایل آلاینده نقطهای رودخانهها علاوه بر وضعیت توپوگرافی و هیدرولوژیک منطقه میتوان به ویژگیهای زمینشناسی و پدولوژیک حوضه از یکطرف و عوامل انسانی همچون فعالیتهای مربوط به کارگاههای شن و ماسه و عملیات کشاورزی و دامداری اشاره کرد.