سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی، دانشگاه خوارزمی
جواد اشجاری – دکتری آبشناسی، استادیار آب زیرزمینی، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه ته
محمد نخعی – دکتری آبشناسی، دانشیار آب زیرزمینی، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه خوا
رضا عظیمی – کارشناس ارشد آبشناسی، سازمان آب منطقهای مرکزی

چکیده:

ارسنیک بعنوان یکی از عناصر سمی و آسیب رسان به سلامت انسان در چندین آبخوان در کشور گزارش شده است. هدف از این مطالعه مقایسه و بررسی علت آلودگی چاههای آلوده به ارسنیک در تعدادی از آبخوانهای آبرفتی کشور است. بدین منظور به جمع آوری اطلاعات و گزارشات مرتبط با آلودگی آب زیرزمینی در ١٠ آبخوان پرداخته شد که سه آبخوان قزوین، اراک و کمیجان برای این تحقیق انتخاب شدهاند. سپس بررسی زمین شناسی، جهت جریان، عمق آب زیرزمینی، منابع آلاینده و رابطه آنها با غلظت ارسنیک انجام شده است. نتایج نشان میدهد که سازندهای زمین شناسی بطور کلی میتوانند باعث بالا رفتن غلظت در یک دشت شوند اما آنومالی بالای آنها منوط به تمرکز کانیزایی می- باشد که میتواند به شدت باعث اقزایش غلظت ارسنیک شود. پراکندگی خطی مشاهده شده در توزیع مکانی چاهها میتواند متاثر از یک خطواره زمین شناسی یا حضور و توزیع خطی فعالیتهای بشری در راستای یک شاهراه اصلی باشد که منجر به آلوده نمودن آبخوان میگردد.