سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد دولتشاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر -اصفهان – ایران
مهدی عباسی – شرکت پژوهنده نیرو – اصفهان – ایران
محمد کیوانفرد – شرکت پژوهنده نیرو – اصفهان – ایران
عقیل داوری – شرکت پژوهنده نیرو – اصفهان – ایران

چکیده:

خسارات ناشی از خطا و خرابی در تجهی زات مهم شبکه نظیر ترانسهای قدرت فقط منحصر به تعم ی ر و بازی ابی آنها نمی باشد. بلکه قطع سرویس در مدت تعمی رات تا بازگشت مجدد آنها به سرویس خسارات به مراتب سنگین تری را به شبکه تحمیل می کند. لذا بررسی و یافتن علل و عوامل ی که منجر به حوادث و خسارت به ای ن تجهی زات می شو ند ضروری است. در این مقاله علل آسیب دی دن ترانسفورماتور KV,190MVA 400/33 تغذیه کننده یک مجتمع فولاد بررسی شده و راهکارهای اصلاحی جهت جلوگیری از حوادث مشابه ارائه می گردد . کلی ه اجز ای شبکه برق این مجتمع فولاد مانند ترانسفورماتورها، موتورها ی نورد ، کوره قوس الکتریکی و SVC توسط نرم افزار PSCAD مدل شده و حالتهای گذرای احتمالی که باعث شکست عایقی و آسیب به ترانسفورماتور شده بررس ی می شوند . گذراها ی ناش ی از کلیدزنی در نقاط مختلف شبکه بررسی می شود . سناریوهای احتمالی توسط شبیه سازی تصدیق شده است.