سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش راستگو – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی،شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس،گروه مکانی
علیرضا گودرزی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی،شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس،گروه مکانی
نوید خیاط – دکتری مکانیک خاک و پی،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده:

سیفون معکوس کارون خرمشهر قسمتی از مسیر کانال ولیعصر می باشد که بهمنظور عبور از عرض رودخانه کارون طراحی شده است کانال ولیعصر جهت تامین آب شهری خرمشهر و آب کشاورزی اراضی سمت راست کارون بصورت یک انشعاب از کانال مارد احداث گردیدها ست پس از قرارگیری خط لوله دربستر رودخانه به خاکریزی جناحین پرداخته شده که در پی آن تر کهای عمیقی درمحدوده توده خاکریز ساحل چپ و راست به همراه بالازدگی انتهای لوله ها از سطح اب مشاهده گردید بررسی ها نشان میدهد که مصالح خاکریز مورد استفاده برای پرکردن ساحل راست دارای بافت عمدتا ریزدانه بوده و پرکردن فضای پشت لوله درساحل راست با روندی سریع انجام پذیرفته که این امر باعث شکل گیری سطح لغزش درتوده خاکریز شده است دراین تحقیق با استفاده از نرم افزار های مختلف شکل جابجایی رخ داده پیش بینی شده است.