سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر گلنشان – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
مجید ابراهیمی – کارشناس ارشد، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق تأثیر پارامترهای مختلف بر میزان انتقال حرارت از یک شعله اجاق گاز(در حالت جت حرارت افقی) به ظرف مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای بررسی شده شامل سرعت ورودی، نسبت قطر کف ظرف به قطر سرمشعل، زاویه خروجی گاز، دمای ورودی گاز، فاصله سرمشعل تا ظرف (h)، انحنای کف ظرف(R)، ظریب خئتین پرکتیی ظرف(k)، اتفاع پایه مشعل(H)، ضریب صدور تشعشعی ظرف {فرمول در متن اصلی مقاله} و ضخامت کف ظرف(L) می باشند. در هر مورد با اعمال تغییرات بر پارامترها در یک بازه مشخص، بازده حرارتی یعنی مقدار حرارت جذب شده توسط کف ظرف به مقدار حرارت تولیدی مشعل اندازه گیری شده است. نتایج نشان داد تاثیر برخی از پارامترها مانند ضریب صدور سطح سرمشعل و ضریب صدور سطح کف ظرف بسیار کم بوده و نمی توانند به عنوان معیارهای اصلی طراحی در نظر گرفته شوند. برخی دیگر از عوامل مانند ضریب هدایت گرمایی کف ظرف، انحنای کف ظرف، سرعت ورودی گاز، ضخامت کف ظرف و دمای رودی گاز تأثیرات تقریباَ بیشتری دارند و تا حدودی می توانند در طراحی مد نظر قرار گیرند. اما عواملی مانند نسبت قطر ظرف به قطر سر مشعل، زاویه ورودی سرعت، فاصله بین سرمشعل و کف ظرف و ارتفاع سرمشعل می توانند به عنوان معیارهای مهم در طراحی اجاق گازهای خانگی در نظر گرفته شوند.