سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی هاشمی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
محمدرضا جلیلی قاضی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی عباسپور
داریوش محجوب –

چکیده:

یکی ازمنابع آلوده کننده درمحیط های آبی بویژه درمخازن سدها سامانه های کارست نمکی می باشد درتحقیق حاضر با شبیه سازی مخزن یک سد تاثیر مقدار ضریب انحلال نمک برتوزیع شوری و شرایط کیفی مخزن مورد مطالعه قرارگرفته است نرم افزار مورد استفاده دراین تحقیق MIKE21 می باشد که برای حل معادلات از روش حجم محدود استفاده می کند درمقاله حاضر یک مخزن سد که تحت تاثیر آلودگی کارست نمکی بود مورد مطالعه قرارگرفته است دراین تحقیق با توجه به نتایج حاصل از مدل عددی مقادیر توزیع غلظت نمک درمقاطع زمانی مختلف تعیین گردید و تحلیل حساسیت توزیع شوری دراثر تغییرات ضریب انحلال انجام گرفت نتایج تحقیق تاثیر ضریب انحلال درمیزان پخش و چگونگی حمل نمک درمخزن سد را نشان میدهد. براساس نتایج راه کارهای لازم جهت تسکین مشکل شوری دراین مخزن پیشنهاد شد