سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

پریساسادات اشفته – دانشجوی دکتری منابع آب دانشگاه تهران
علیرضا مساح بوانی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
امید بزرگ حداد – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیق حاضر اثار ناشی از پدیده تغییر اقلیم بررواناب حوضه ایدوغموش واقع در استان اذربایجان شرقی را برای سه دوره ۳۰ ساله ۲۰۳۹-۲۰۱۰ ، ۲۰۶۹-۲۰۴۰ و ۲۰۹۹-۲۰۷۰ و با لحاظنمودن عدم قطعیت مربوط به مدلهای AOGCM و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای بررسی می نماید ابتدا مقادیر دما و بارش ماهانه هفت مدل AOGCM-TAR تحت سناریوهای انتشار B2,A2 در دوره های اتی و دوره پایه ۲۰۰۰-۱۹۷۱ برای حوضه تهیه و سپس کوچک مقیاس شدند نتایج نشان از افزایش دما درهر سه دوره و به خصوص در دوره سوم راداشته بطوریکه در طی این دوره ها افزایش درجه حرارت به میزان ۰/۰۱ تا ۹/۴ و ۰/۰۱ تا ۷/۰ درجه سانتی گراد به ترتیب در سناریوهای B2,A2 نسبت به دوره پایه پیش بینی می شود همچنین حوضه در دوره های اتی شاهد افزایش بارش برای فصل پاییز و کاهش آن برای فصل تابستان بوده و محدوده تغییرات بارش در دوره های مذکور برای سناریوهای A2 بین -۹۸ تا ۴۶۰ درصد و برای B2 بین -۹۴ تا ۱۸۵ درصد خواهد بود. سپس این مدلها با روش میانگین مشاهداتی دما و بارندگی وزن دهی شدند.