سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل فرزی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین

چکیده:

تغییر پارامترهای مختلف مدلهای هیدرولوژیک، نسبت به زمان و مکان، یک مشکل اساسی در مدلسازی حوضه های آبری زمیباشد. انتخاب مقادیر ثابت برای این پارامترها در روشهای قطعی مدلسازی، از انعطاف پذیری این روشها کاسته است . در این مقاله برای حل این مشکل تئوری مجموعه های فازی به دلیل دید واقعی تر به پدیده های طبیعی، به خدمت گرفته شده و برای تعریف پارامترهای مذکور به جای اعداد ثابت از اعداد فازی استفاده شده است. بدین منظور با مدلساز ی ی ک حوضه شهری در مدلSWMMاز پارامترهای فازی استفاده شده و نتایج در قالب اعداد فازی منعکس گشته است.