سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه توسرکانی راوری – کارشناسی ارشد سازه های ابی
مجید رحیم پور – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهرام کریمی گوغری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بررسی عدم قطعیت و چگونگی تاثیر پارامترهای مختلف درکارایی شبکه های توزیع آب از مباحث مههم درتحلیل ریسک و اطمینان پذیری در طراحی است هدف ازانجام این تحقیق بررسی تاثیر پارامترهای دبی وافت هددرشبکه های توزیع آب برمتغیر ضریب زبری می باشد که برای آنالیز عدم قطعیت ضریب زبری از روش شبیه اسزی مونت کارلو استفاده شده است بدین منظور شبکه توزیع اب شهر کشکوئیه از توابع شهرستان رفسنجان واقع دراستان کرمان مورد مطالعه قرارگرفته است طبق نتایج بدست آمده دبی بیشترین تاثیر را درعدم قطعیت ضریب زبری دارد همچنین با روش مونت کارلو میزان عدم قطعیت ضریب زبری ۱۰ درصد براورد شده است.