سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا منصوری – شرکت برق منطقه ای اصفهان
رضا پورآقابابا – شرکت برق منطقه ای اصفهان
سعید حاجی آقاجانی – شرکت برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

با تاسیس نیروگاههای خصوصی در مجاورت پستهای انتقال و لزوم اتصال شعاعی این نیروگاهها به شبکه برق، ناگذیر این نیروگاهها توسط خطوط کوتاه به شبکه انتقال متصل میگردند. اما خطوط انتقال کوتاه دارای تاثیراتی متفاوت از خطوط انتقال بلند است که اتفاقابعلت کوتاهی خط توسط طراحی رایج درنظرگرفته نمی شود و نتایج منفی آن پس از احداث ودر عمل ظاهر میگردد. در این مقاله ضمن بررسی پدیده های ناشی از خطوط کوتاه ، خطوط کوتاه بین نیروگاه جنوب اصفهان و پست چهلستون به عنوان یک نمونه مورد بررسی قرار گرفته وشبیه سازی شده است . اتصال نیروگاه جنوب با یک خط دومداره کوتاه صورت گرفته که مشاهده میزان جریان هریک از فازها حاکی از نامتعادلی بالای جریان در فازهای این خطوط می باشد. همچنین وجود لاین تراپ و تاًثیر آن در ایجاد نامتعادلی دراین مقاله بررسی شده است. در این گزارش موارد با نرم افزار digsilent شبیه سازی گردید.