سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین عروجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دا
امید بزرگ حداد – استادیار، گروه آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ت
الهه فلاح مهدی پور – دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب

چکیده:

یکی از بنیا نهای اساسی پیشرفت و توسعه پایدار، اجرای طر حهای پروژ ههای آبی از جمله پروژه ساخت سد است. ولی متأسفانه در کشور ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، شاهد بروز تأخی رهای زمانی قابل توجهی در اجرا و اتمام پروژ ههای ساخت سد بود هایم که موجب تحمی ل هزین ههای هنگفتی بر اقتصاد ملی شده است. یکی از دلایل تأخیر در اتمام ساخت س دها لحاظ نکردن عد مقطعیت زمانی در فعالی تهای ساخت سد است. مدیران پروژه اغلب با استفاده از روش مسیر بحرانی به زما نبندی فعالی تهای ساخت س دها م یپردازند. یکی از مشکلات موجود در این روش لحاظ نکردن فعالی تهای نزدیک به مسیر بحرانی م ییاشد، که در صورت عد مقطعیت در زما ن انجام ب هموقع فعالی تها باعث تغییر در بحران ی بودن فعالی تها خواهند شد. در این تحقیق تلاش شده، تا با پرداختن به عد مقطعیت زمانی فعالی تهای اجرایی پروژه واقعی ساخت سد خاکی گلال، با استفاده از شاخ صهای مدیریت ریسک، آگاهی صاحبان فعالی تها را برای انجام به موقع فعالی تها اجرایی ساخت سد ارتقا داده شود