سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اخترپور – دکترای مهندسی عمران، مکانیک خاک وپی، کارشناس سدسازی شرکت مهندسین مشا

چکیده:

هدف از احداث پرده تزریق در پی سنگی سدها عمدتا جلوگیری از نشت بیش از حد آب و نیز تامین پایداری پی در برابرفرسایش و نیروی زه آب است. بر این اساس روش متداول، حفاری گمان هها با فواصل و عمق معین و تزریق دوغاب سیمان تاحصول به نفوذپذیری معین (عموما ۵ لوژون) بوده است. رو شهای عددی خصوصا در سن گهای به شدت خورد شده که از لحاظ هیدرولیکی رفتاری مشابه خا کها دارند، می تواند در بررسی کارآیی پرده تزریق سدها مورد استفاده قرار گیرد. در اینتحقیق کارآیی سیستم آ ببندی سد سیاهو با استفاده از روش تحلیل تراوش در حالت سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر وجود یک ناحیه نفوذپذیر در پرده تزریق از لحاظ میزان تراوشات و گرادیان ها مورد ارزیابی قرارگرفته است همچنین حساسیت نتایج تحلیل به نفوذپذیری تود ههای سنگی پی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحلیل حاکی از آن است که پردهتزریق این سد حتی در حالت عدم حصول به آ ببندی کامل در بخ شهایی از پرده، ب هطور مناسب از نشت بی رویه جلوگیریخواهد کرد و با توجه به تمهیدات پی شبینی شده امکان ایجاد فرسایش و ناپایداری کلی در پی وجود نخواهد داشت.