سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید شهرامی فر – کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
عبدالحسین بغلانی – استادیار گروه عمران،دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

آبشکن ها سازه های هیدرولیکی هستند که برای حفاظت سواحل رودخانه به کار می روند.در این بین بررسی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون آبشکن های مستقر در قوس خارجی رودخانه ها از پیچیدگی های زیادی بر خوردار است.در این تحقیق با استفاده از نرم افزار سه بعدی Fluent الگوی جریانحول آبشکن های L شکل و T شکل در قوس ۰۹ درجه بررسی و با هم مقایسه شده است.برای این منظور از داده های آزمایشگاهی یک فلوم مستطیلی به عمق ۰۹ سانتیمتر و عرض ۰۹ سانتی متر و با شعاع مرکزی ۲/۴متر استفاده شده است. در این تحقیق بررسی الگوی جریان حول آبشکن هایی به ابعاد ۶,۹ و ۲۲ سانتیمتر و تحت دبی های ۲۹ ۲۲ و ۰۹ لیتر بر ثانیه انجام شده است.نتایج نشان داده است که آبشکن های Tشکل ناحیه گسترده تری از قوس خارجیرا از فرسایش محافظت می کند ولی آبشکن های L شکل در کاهش فرسایش قسمت میانی کانال و نزدیک قوس داخلی موثرتر هستند.