سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا حسین نژاد دوین – استادیار – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

در کار حاضر اثر جهت برخورد موج بر نیروهای هیدرودینامیکی وارده بر یک سـکوی دریایـی ثابـت در معـرض امواج منظم و جه ت دار دریا ب ا استفاده از تئوری پراش غیر خطی و روش عددی پنل مرتبه صفر در حوزه زمان بررسی میـشود . ایـن سـکو از چهـار پایـه اسـتوانه ای بزرگ با مقطع دایرهای که در رئـوس یـک مستطیل مستقر هستند تشکیل شده است و به طور قائم سطح آزاد آب را قطـع می کند . بدین منظور یک برنامه رایانه ای ت وسعه داده شده و استفاده شده است . نتایج حاصل نشان میدهد که انطباق خوبی بین نتایج کـار حاضـر و نـتایج موجـود وجود دارد و تغییر جهت برخورد موج اثر قابل تـوجه بـر مؤلفه ه ا ی نیرو و گشتاور وارده بر سکو دارد . همچنین در بررسی های انجام شده اهمیت اثرات غیر خطی نشان داده شده است