سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین عطاردی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
محمدهادی توانا – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نجف هدایت – استادیار گروه سازه های هیدرولیکی

چکیده:

دراین تحقیق به منظور تعیین اثرزاویه ابگیری نسبت دبی توزیع شده دو کانال اصلی و انشعاب و همچنین سرعت جریان ورودی بر میزان ابگیری برای سه نوع جریان اشفته با اعداد فرود ۰/۱۳ ، ۰/۱۹ ، ۰/۲۷در چهار زاویه ابگیری ۳۵ ، ۵۵ ، ۷۵ و ۹۰ درجه و با سه نسبت دبی ۰/۲۵ ، ۰/۳۷۵ ، ۰/۴۵ مدلسازی عددی سه بعدی با استفاده از نرم افزار فلوئنت صورت گرفته است در نهایت مشخص گردید که با کاهش زاویه ابگیری در اغلب موارد طول گردابه تشکیل شده در انشعاب افزایش و از عرض آن کاسته می شود در حالیکه افزایش نسبت دبی توزیع شده د ر دوکانال درتمامی حالات با کاهش ابعاد مذکور همراه است همچنین تاثیر سرعت جریان ورودی بر ابعاد گردابه ناچیز دیده شد.