سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجیدرضا شاه حسینی – دانشجوی دکتری – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
علی حاجیلوی بنیسی – دانشیار – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر راد – استاد – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در مقاله حاضر عملکرد و رفتار توربین دو ورودی جریان شعاعی با کاربرد توربوچارجری در شرایط ورودی کامل و جزئی با استفاده از روشهای عددی و تجربی بررسی می شود . منحنی عملکرد این توربین در بستر آزمایش توربوچارجر تعیین می شود . همچنین، الگوی جریان در محفظه و روتور توربین با استفاده از کد سه بعدی لزج مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج عددی پیش بینی عملکرد با نتایج تجربی مقایسه می شود . مطابقت خوبی بین این دو سری نتایج دیده می شود . همچنین میدان جریان در خروجی از روتور دو ورودی با استفاده از پراب پنج راهه در شرایط جریان دائمی اندازه گیری شده و نتایج عددی با آن مقایسه شده، و از تطابق قابل قبولی برخوردار است . نتایج عددی نشان می دهد که در زبانه محفظه توربین جریان پیچیدگی زیادی دارد، و حداکثر ضریب افت متعلق به سمت شرود شرایط ورودی جزئی است . همچنین، پره های روتور بر روی جریان بالادست خود تاثیر می گذارند . نتایج عددی میدان جریان در ورودی روتور نشان می دهد که جریاندر شرایط ورودی جزئی نسبت به شرایط ورودی کامل تمایل بیشتری برای عبور از سمت شرود را دارد . در خروجی روتورمشاهده می شود که بین شرود و سطح مکشی و بین هاب و سطح فشاری جریان با ممنتم کم وجود دارد که منجر به افت عملکرد روتور می گردد . با بررسی توزیع انتروپی که معرف افت انرژی در صفحه خروجی است مشاهده می شود که در شرایط خارج از طرح مقدار حداکثر انتروپی ناحیه نسبتا وسیعتری را در نزدیکی شرود اشغال می نماید .