سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا باروزه – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی مندعلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

دراینت حقیق رفتار برگشت فنری ورق آلومینیوم الیاژی آلومینیوم ـ منیزیوم AL5083-H111 با ضخامت ۳ میلیمتردرشرایط خمکاری V شکل گرم و درمحدوده دمای اتاق تادمای ۳۰۰درجه به روش عددی و تجربی مورد بررسی قرارگرفته است جهت مدلسازی عددی از نرم افزار آنالیز اجزا محدود ANSYS استفاده شده است نتایج حاصل مقادیر تقریبا یکسانی ازبرگشت فنری را دردمای تاقل و ۱۰۰ درجه سانتیگراد نشان میدهد همچنین مشاهده م یشود که مقدار برگشت فنری درمحدوده دمایی ۱۰۰ درجه الی ۲۰۰ درجه افزایش می یابد اما کمترین مقدار برگشت فنری دردمای ۳۰۰ درجه مشاهده میشود. مقایسه نتایج شبیه سازی عددی و ازمونهای تجربی تطابق خوبی را نشان میدهد و صحت روش عددی راتایید می نماید.