سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمحسن شاه مردان – استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
رسول محبی – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود
مسعود محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یک روش کلاسیک برای افزایش نرخ انتقال حرارت دیواره،استفاده از سطوح دارای زبری است و ازاین رو بسته به هندسه ی زبری سطح، میزان انتقال حرارت متفاوتی خواهیم داشت. به علتپیچیدگی های موجود، مطالعات محدودی بر روی جریان های بالای سطوح زبر حرارت دیده با شرایط دمایی ثابت انجام گرفته است. در این مقاله به صورت عددی و تجربی پدیده انتقال حرارت از روی یک صفحه زبر بررسی شده و پارامترهای عدد ناسلت موضعی و ضریب اصطکاک موضعی بررسی گردیده است. در روش عددی با استفاده از روش حجم محدود، جریان سیال مدلسازی شده و در روش تجربی نیز از تونل باد دانشگاه صنعتی شاهرود استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که زبری سطح سبب افزایش ضریب انتقال حرارت و در نتیجه افزایش عدد ناسلت شده و این خود سبب افزایش ضریب اصطکاک صفحه و افزایش انتقال حرارت به آن می گردد.