سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
علی اکبر اختری – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
یاسر میناتور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

وجود قوس موجب تغییر درالگوی جریان پروفیل سرعت و سطح آب میگردد که مورد توجه محققین است درتحقیق حاضرمدل آزمایشگاهی و عددی برگرفته ازنرم افزار فلوئنت با مدل اشفتگی K-Erng درقوس تند ۹۰درجه مقایسه و صحت سنجی شده است سپس پروفیل های عرضی و عمقی سرعت و نیز جریانهای ثانویه درمقاطع مختلف ازکانالها بررسی شده است نتایج بررسی نشان میدهد که ازمقطع شروع قوس تا حوالی مقطع انتهایی آن امکان حداکثر سرعت درنزدیکی های دیوار داخلی قرار دارد اما درانتهای قوس به نیمه ی خارجی کانال منتقل میشود همچنین با بررسی پروفیل عرضی و طولی سطح آب به بررسی شیب سطح آب در مقاطع مختلف ازکانال پرداخته شده که حاکی ازتغییرات غیرخطی سطح آب است.