سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید گوهری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

دراین مقاله دینامیک و الگوی جریان در کانالهای مستطیلی با زاویه ۹۰ درجه مورد بررسی قرار گرفته است الگوی جریان برای دو حالت ازمایشگاهی و عددی مورد بررسی قرارگرفته است بردارهای سرعت جریان در صفحات مختلف برای مقادیر مختلف از نسبت دبی جریان نسبت دبی جریان در کانال بالا دست به کل دبی جریان مورد بررسی قرارگرفته است شبیه سازی جریانهای ثانویه به خوبی توسط مدل صورت گرفته است نتایج نشان میدهد که از ترکیب دو جریان بالا دست و جریان کانال جانبی جریان چرخشی به وجود می آید که ناحیه چرخشی جریان در کانال اصلی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد این جریان ثانویه که در پایین دست کانال اصلی به وجود می آید کاملا تحت تاثیر قرار میدهد این جریان ثانویه که در پایین دست کانال اصلی به وجود می آید کاملا تحت تاثیر نسبت دبی جریان در بالا دست کانال اصلی به کل جریان می باشد در محل تقاطع جراین در کانال اصلی و کانال فرعی جریان پیچشی ح اصل می شود که در سطح به سمت دیواره سمت راست کانال اصلی و در کف به سمت دیواره سمت چپ است. ایعاد ناحیه چرخشی با افزایش نسبت دبی جریان کاهش می یابد.