سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر یکانی مطلق – دانشجوی دکتری مهندسی آب
امیرحسین ناظمی – استاددانشگاه تبریز
علی اشرف صدرالدینی – دانشیار دانشگاه تبریز
صابر یکانی مطلق – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق هیدرولیک جریان در منهول ها با هندسه مکعبی و استوانه ایی به صورت عددی با ابزار دینامیک سیالات محاسباتی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از مدل حجم سیال برای شبیه سازی جریان دو فاز و برای شبیه سازی آشفتگی از مدلk-e استفاده گردیده استصحت سنجی مدل عددی بر اساس مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی ژائو و همکاران انجام پذیرفت.نتایج تطابق مناسب بین شبیه سازی عددی وآزمایشگاهی را نشان داد.همچنین نتایج آشکار ساخت که ساختار جریان در هر دو هندسه به یک صورت بوده ولی گوشه های تیز درمنهول های استوانه ای وجود ندارد و انحنای دیواره در این هندسه سبب می شود که تغییر جهت های ناگهانی که یکی از دلایل افت انرژی است صورت نگیرد.همچنین می توان نتیجه گرفت افت انرژی در منهول های استوانه ایی کمتر از منهول های مکعبی می باشد