سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شاملو – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مرتضی شفیع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عادل اثنی عشری – دانشجوی دکتری آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی

چکیده:

در حوضچههای ته نشینی و رسوب گذار به دلیل وجود گرادیانهای سرعت متفاوت ،نواحی مختلفی از جریان از جمله جریانات چرخشی به وجود میآید. این پدیده باعث ایجاد اتصال کوتاه، افزایش نواحی مرده و تغییرات در میزان اختلاط میگردد که ممانعت از ایجاد بستری آرام جهت رسوب گذاری نموده و بازده حوضچه را نیز کاهش میدهند. لذا همواره سعی میشود فضاهای مرده کاهش داده شود. در این مقاله با بکارگیری نرم افزار SSIIM حوضچه ساده و بافل دار کالسروحه با مدل آشفتگی (فرمول در متن اصلی مقاله) استاندارد مدل سازی شده و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد.