سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن طاهرخانی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان
سعید ظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک، دانشگاه زنجان

چکیده:

درسالهای اخیر تحقیقات زیادی برروی نحوه کاهش نشست درکوله پل ها با استفاده از روشهای مختلف اعم از استفاده از ژئوگرید ها و شمع ها صورت گرفته و توسط افراد مختلف برای هرروش بصورت مجزا آنالیزهای عددی زیادی صورت گرفته است اما تاکنون مقایسه دقیقی بین دو روش مذکورا نجام نشده است بدین منظور با استفاده ازنرم افزار المان محدود PLAXIS 2D v8.5 و بکارگیری داده های واقعی یک کوله پل ساخته شده برروی خاک سست ابتدا مدل عددی این کوله پل با استفاده از شمع و سپس با استفاده از ژئوگرید توسعه یافته و چگونگی توسعه این مدل اعم از نحوه مدلسازی کوله خاکریز پشت کوله زهکشهای مساه ای شمع ها ژئوگرید و مدلهای رفتاری استفاده شده بیان شده است با انجام تحلیل تحکیم مشخص شد که نشست درزیرکوله بنا شده برروی شمع از کوله مسلح شده با ژئوگرید کمتر است.