سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عطاالله سلطانی گوهرریزی – دانشیار ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نشست ذرات با قطرهای ۰/۰۰۱,۰/۰۱,۰/۱ میکرومترتحت مکانیسم نفوذ برونین و ترموفورسیس در جریان آرام داخل یک کانال با سیلندر مربعی گرم شده بصورت عددی بررسی شده است. معادلات پیوستگی ، ممنتوم و انرژی به منظورتعیین پروفیل سرعت و دمای سیال درکانال حل شده اند. همچنین معادله ی انتقال ذره که شامل ترم های نفوذ برونین و ترموفورسیس است حل شد. طبق پیشگویی های مدل، نفوذ برونین به اندازه ذره بستگی داشته و با کاهش اندازه ی ذرهراندمان نشست برونین ذرات افزایش یافته است، در حالیکه ترموفورسیس تابع گرادیان دما بوده و با افزایش دما اثر ترموفورسیس بر نشست ذرات افزایش یافته است. از طرفی نتایج حاکی از آن است که برای شرایط موجود جداسازی کامل ذرات از فازگاز حاصل نشده است و برای داشتن راندمان بالاتر، باید گرادیان دما را افزایش داد و یا از کانال با طولبیشتری استفاده کرد