سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فردین جعفرزاده – دکترای ژئوتکنیک ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف و مدیر بخش ژئوتکنیک مهند
امیر اکبری گرکانی – دانشجوی دکترای مهندسی ژئوتکنیک، مهندسان مشاور آبگیر تهران
مهرداد بانی خیر – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی مهندسان مشاور آبگیر، تهران. ۲

چکیده:

کوچک بودن ابعاد سازه در برخی موارد باعث م یشود بسیاری ملاحظات که برای ساز ههای بزرگ لحاظ م یشود رعایت نشده و سبب ایجاد خسارت بر این سازه و به تبع آن بر سازه بزرگ مرتبط با آن شود. جریان آب در زیر و پی بسیاری ساز هها ازجمله مواردی است که چنانچه در مرحله مطالعات بررسی نشود میتواند پایداری سازه را تهدید کند. در ساز ههای هیدرولیکی از جمله بندهای انحرافی که بر روی آبرفت احداث م یشود نفوذپذیری بالای مصالح در برخی موارد و تاثیر نشت آب از پی وایجاد پدیدهایی از جمله رگاب در پایین دست میتواند برای سازه مهم باشد. از نیروی نشت میتوان برای کنترل خرابیاحتمالی در پایین دست بند استفاده کرد. نیروی برکنش نیرویی است که به علت نشت بر همان حجم خاک وارد میشود و رابطه مستقیمی با گرادیان هیدرولیکی در توده مفروض خاک دارد. بدین منظور بررسی برخی تمهیدات آ ببندی در این ساز هها ضروری م یکند. بند بتنی انحرافی پنو در استان گلستان بخش از یک نیروگاه بر قآبی است. با توجه به موارد مزبور در این مقالهبررسی میزان تاثیر عمق سیستم آ ببندی در بالادست بند پنو با استفاده از مدلسازی عددی به روش اجزاء محدود صورت گرفتهاست و آنالیز حساسیت بر روی مقادیر دبی خروجی، فشار برکنش و میزان گرادیان هیدرولیکی انجام شده است. نتایج بررس یهانشان دهنده تاثیر بسیار زیاد عمق سیستم آ ببند بالادست بر روی مقدار پارامترهای فوق الذکر استو افزایش عمق سیستم آ ببند به کاهش میزان دبی خروجی، گرادیان هیدرولیکی زیر بدنه بند و نیز فشار برکنش میانجامد