سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روجا کیاکجوری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – – سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد تهران ج
محمدرضا پیرستانی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه – علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

جت مستغرق به عنوان یک مستهلک کننده انرژی ازپدیده های مهم و تاثیر گذاردرکانالهای بازبوده که تاثیر زیادی برپایداری سازه های هیدرولیکی خواهد گذاشت تاکنون اکثر مطالعات انجام شده درخصوص آبشستگی پایین دست جتها بصورت آزمایشگاهی بودها ست و مطالعات کمی درخصوص شبیهس ازی عددی الگوی ابشستگی با توجه به اهمیت و پیچیدگی جریان موجود است لذا دراین تحقیق به شبیه سازی عددی سه بعدی جریان خروجی از جت مستغرق مایل با استفاده از مدل عددی SSIIM پرداخته شده و میزان ابشستگی پایین دست جت با تغییرات دبی درحالت های مختلف بایکدیگر مقایسه شده است نتایج بیانگر افزایش کلی میزان آبشستگی درتمامی ابعاد دراثرافزایش دبی می باشد.