سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
حمید شاملو – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

گرادیانهای سرعت متفاوت درحوضچه های ته نشینی نواحی مختلفی ازجمله جریانهای چرخشی به وجود می آورند که خود باعث ایجاد اتصال کوتاه و آشفتگی درجریان و معلق شدن ذرات رسوبی ته نشین شده درحوضچه شده منجر به کاهش بازده حوضچه می شوند یکی از دلایل مهم بهوجود آمدن جریان چرخشی درحوضچه ته نشینی وزش باد برسطح ازاد آب روی حوضچه می باشد دراین مقاله با توجه به کمبود اطلاعات ازمایشگاهی درزمینه تاثیر باد برروی حوضچه ته نشینی ابتدا شبیه سازی عددی جریان درحوضچه دلف با استفاده از نرم افزارSSIIM2 انجام شده و سپس با نتایج کارآقای کلاک ۱۹۹۷ برروی حوضچه دلف مقایسه صورت گرفته است با توجه به نتایج نزدیک مدل شبیه سازی شده با نتایج آزمایشگاهی از این نرم افزار برای شبیه سازی هیدرولیک جریان تحت تاثیر باد درحوضچه ته نشینی استفاده شده است