سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود حاجی علیلوی بناب – دانشیار گروه خاک وپی، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز
فریبا بهروزسرند – دانشجوی دکتری مکانیک خاک وپی، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

آسیب دیدگی رویه های بتنی کانالهای ذوزنقه ای انتقال آب در شبکه های آبیاری و زهکشی یکی از مهمترین مشکلاتی است که مهندسان ژئوتکنیک در پروژه های آبیاری با آن مواجه هستند. این پدیده زمانی رخ میدهد که کانالها بر روی خاکهای متورم شونده احداث شده و خاکبستردر شرایط رطوبتی غیر اشباع قرار داشته باشد و در فصول مختلف شرایط رطوبتی خاک زیرین تغییر نماید. در این مقاله این پدیده بصورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است بدین منظور از ابعاد یک کانال واقعی برای مدلسازی در نرم افزار استفاده شده و مدل رفتاری مخصوص خاکهای غیر اشباع جهت پیش بینی رفتار اندرکنشی بین رویه و خاک زیرین در شرایط مختلف آبگیری استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تحلیلها محل تمرکز حداکثر میزان تغییر شکلها و نیروها را در رویه نشان می دهد. بکمک نتایج حاصله می توان محل تعبیه درزها را بهینه نموده وخسارات وارده به خطوط انتقال آب را به حداقل رساند