سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شاملو – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عادل اثنی عشری – دانشجوی کارشنای ارشد مهندسی عمران آب
بهاره پیرزاده – دانشجوی دکتری آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی

چکیده:

دراین مطالعه ابتدا شبیه سازی عددی هیدرولیک و رسوب جریان در ابگیری از مسیر مستقیم یک کانال مستطیلی به کمک نرم افزار SSIM2 صورت گرفته است دراین مرحله توزیع پروفیلهای سرعت جریان در نزدیکی سطح آب ابعاد ناحیه جدایی جریان ایجاد شده در ابگیر ودبی رسوب ورودی به ابگیر در مقاطع مختلف کانالهای اصلی و ابگیر به ازای دبی ثابت ورودی و با مدلهای اشفتگی مختلف جهت قیاس بین مدلها ی اشفتگی موجوددر نرم افزار در حالت سه بعدی محاسبه و با نتایج یک مدل ازمایشگاهی مورد مقایسه قرارگرفتند که مطابقت خوبی بین مقادیر حاصله و نتایج ازمایشگاهی دیده شد در بخش دوم این مطالعه با توجه به نتایج خوب بدست امده از بخش اول به منظور بررسی الگوی جریان ونحوه رسوبگذاری در محل دهانه ابگیر ایستگاههای پمپاژ به بررسی عددی تاثیر پارامترهای مختلف موثر بر میدان هیدرولیک و رسوب در مقابل دهانه ابگیر یک ایستگاه پمپاژ واقعی پرداخته شد.